Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. StaffMember: opdrachtnemer, werving- en selectiebureau, gevestigd te Goor.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die StaffMember een opdracht tot werving en selectie geeft.
 3. Partijen: opdrachtgever en StaffMember.
 4. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij StaffMember zich jegens opdrachtgever verbindt een werving en selectie uit te voeren.
 5. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die na werving en selectie door StaffMember kan worden voorgedragen aan opdrachtgever.
 6. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van opdrachtgever verricht en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar is als die waarvoor de kandidaat bij opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest.
 7. Werving en selectie: de bemiddeling zoals beschreven in artikel 5, die door StaffMember wordt verricht teneinde een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat te bewerkstelligen.

Artikel 2: Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de werving en selectie van een kandidaat aangegaan door StaffMember, gevestigd te Goor. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke bevestiging van StaffMember aanvaard.
 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen rechtsgeldig voor zover zij door StaffMember schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer de geheimhoudingsplicht en het verbod tot doorspelen van gegevens aan derden.
 4. Op alle betrekkingen tussen StaffMember, opdrachtgever en kandidaten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van een door StaffMember uitgebrachte offerte. Onder schriftelijke aanvaarding wordt ook verstaan een bevestigingsmail als reactie op een uitgebrachte offerte.
 2. De offerte vermeldt in ieder geval de aard van de bemiddeling, de bemiddelingskosten en de verwachte looptijd van de werving en selectie.

Artikel 4: Non-discriminatie

Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie-werkzaamheden van StaffMember, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 5: Werkwijze

 1. StaffMember verbindt zich krachtens de overeenkomst van opdracht tot het werven en presenteren van kandidaten die de door opdrachtgever aangedragen functie(s) kunnen vervullen. Deze procedure omvat de volgende werkzaamheden:
  1. Het in overleg en samenwerking met de opdrachtgever opstellen van een functieomschrijving alsmede het bepalen van de vereisten voor de functie waarvoor de vacature bestaat of zal ontstaan.
  2. Het raadplegen van het kandidatenbestand en externe netwerken voor beschikbare en geschikt geachte kandidaten.
  3. Plaatsing van de vacature op de website van StaffMember.
  4. Het voeren van gesprekken met geselecteerde kandidaten bij StaffMember, waarbij kandidaten tests uitvoeren ter controle van bekwaamheid. StaffMember controleert daarnaast of kandidaten in bezit zijn van de vereiste diploma’s en verifieert de behaalde diploma’s en ontvangen getuigschriften van kandidaten.
  5. Het uitbrengen van verslag en advies aan opdrachtgever ten aanzien van één of meerdere kandidaten, zonder dat StaffMember daarbij verplicht is de NAW-gegevens te vermelden.
  6. Het met de opdrachtgever bereiken van overeenstemming over de keuze van kandidaten voor een selectieronde bij opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld gesprekken te organiseren met de voorgedragen kandidaat of kandidaten.

Artikel 6: Professionaliteit en geheimhouding

 1. StaffMember zal zich volledig inspannen om opdrachtgevers en kandidaten naar beste vermogen en met de zorgvuldigheid die men van een professioneel werving- en selectiebureau mag verwachten van dienst te zijn.
 2. Opdrachtgever onthoudt zich ervan zelfstandig, zonder medeweten en goedkeuring van StaffMember, een kandidaat te benaderen gedurende de periode van een jaar nadat betreffende kandidaat is aangedragen.
 3. Het is de opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden te verstrekken of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is opdrachtgever overeenkomstig artikel 9 lid 1 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de overeengekomen bemiddelingsvergoeding.
 4. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het al dan niet aangaan van een arbeidsovereenkomst met de gepresenteerde kandidaat. De opdrachtgever dient zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van een kandidaat. StaffMember aanvaart geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat na het aangaan van de arbeidsovereenkomst niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, dan wel de arbeidsovereenkomst is aangegaan op basis van onjuiste of onvolledige informatie.
 2. StaffMember is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de betreffende kandidaat.
 3. Opdrachtgever vrijwaart StaffMember van alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van StaffMember samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Artikel 8: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. StaffMember kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is elke partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop StaffMember geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor StaffMember niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. StaffMember heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat StaffMember zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 9: Vergoeding

 1. Opdrachtgever is StaffMember een vaststaande bemiddelingsvergoeding van € 6.500 (exclusief btw) per opdracht verschuldigd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever een arbeidsverhouding van welke aard dan ook met één van de voorgedragen kandidaten aangaat. De opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van StaffMember een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat ter beschikking.
 3. Indien de opdrachtgever een door StaffMember aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de overeengekomen bemiddelingsvergoeding.

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden

 1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan middels een storting of overmaking in euro’s op een door StaffMember aangewezen bank- of girorekening.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn, is de schuldenaar in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Schuldenaar is vanaf dat moment per maand een wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
 3. Zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde facturen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11: Garantie

Garantie op de uitgevoerde werkzaamheden is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 12: Slotbepalingen

 1. StaffMember behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra StaffMember opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van StaffMember, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.